Техническа помощ

От създаването си през 1990 г. до момента Институт Отворено общество – София е подкрепял развитието на демократично общество и институции. Институтът активно подкрепя и допринася за изграждането и развитието на българския граждански сектор. В партньорство с други организации и ресорните институции, ИОО-С  участва в създаването на съвременната правна рамка за работата на неправителствения сектор – Закона за юридическите лица с нестопанска цел (1999 -2000); Централен регистър на НПО (2001); Счетоводни стандарти (1999) и др.

ИОО-София е партньор на редица български институции и предоставя висококачествени услуги при подготовката и анализ на нормативни актове, разработване и осъществяване на изследвания, оценки, анализи, добри практики и др. Съвместно с МОН създава и реализира 7 издания на Рейтинг на висшите училища в България и др.

 • Преглед, анализ и оценка на законодателство, структури, системи, добри практики за провеждане на мониторинг, оценка, контрол, мрежа от заинтересовани страни, които да подават данни и информация към „„Разработване и внедряване на система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020“, по ОП РЧР 2014-2020 (2016)
 • Ефективни практики за активна интеграция и включване на ромите в Югоизточна Европа (2012-2014)
 • Създаване на база данни за ефективно управление на проблемите на социалното осигуряване в сегрегираните ромски общностни, съвместно с ГД „Национална полиция” към МВР (2007)
 • Техническа помощ при изпълнение на компонент “Здравна промоция и здравна превенция на майчино и детско здравеопазване” от проекта Подобряване на положението на етническите малцинства в неравностойно положение със специално внимание върху ромите в България (2007-2008)
 • Техническа помощ при изпълнение на образователен компонент от проекта Подобряване на положението на етническите малцинства в неравностойно положение със специално внимание върху ромите в България (2007-2008)
 • Гражданско наблюдение над полицията, съвместно с ГД „Охранителна полиция“ на МВР (2006-2008; 2010-2011)
 • Деца в конфликт със закона – пилотни пробационни центрове за непълнолетни нарушители (2002-2004)
 • Механизъм за предоставяне на правна помощ от дежурни адвокати при полицейско задържане (2008-2009), в партньорство с Национално бюро за правна помощ
 • Предоставяне на правна помощ на уязвими социални групи (малцинство, бежанци, мигранти, хора с увреждания) (2002-2004)
 • PHARE RAXEN Establishment of the National Focal Point for Bulgaria (2003- 2004)
 • Обучение на персонала на центровете за лишаване от свобода в стандартите по права на човека (2002)