Икономически и социални изследвания

Екипът на Института Отворено общество – София е специализиран в изработката и провеждането на сложни, къстъмизирани и новаторски изследвания. Комбинирайки широк набор от инструменти, социолозите и експертите на Института осъществяват проучвания по редица теми от обществения живот, в това число: изследване на политически и икономически нагласи; гражданско общество и граждански права; междуетнически отношения; социални дистанции; публични политики; ранно детско развитие; училищно образование; висше образование; обществено здравеопазване; медийна среда; вътрешен ред; съдебна реформа и др. Част от използваните инструменти включват:

 • Стандартизирано интервю лице-в-лице
 • Анкета за самостоятелно попълване
 • Изготвяне на он-лайн анкети
 • Кабинетно изследване на наличната информация (desk research)
 • Анализ на съдържание (content analysis)
 • Пряко наблюдение
 • Включено наблюдение
 • Ментална топография (mental mapping)
 • Фокусирана групова дискусия
 • Дълбочинно интервю
 • Проучване на изхода на избирателните секции (exit poll)
 • Паралелно преброяване на изборните резултати (quick count) и др.
 • Специално разработени инструменти за проследяване на ранното детско развитие (екипът е обучен за работа с инструмента IDELA)
 • Специално разработени инструменти за изследване на когнитивни и некогнитивни умения.

ИОО-София инициира и активно участва в международни консорциуми, осъществяващи паралелни, сравнителни или допълващи се изследвания или изследвания измерващи данни за две или повече страни в Европа.

Институтът разполага с добре развита и поддържана мрежа от анкетьори и е в състояние да прави мащабни изследвания, достигащи брой на респондентите над 25 000 души.

Високо специализирани експерти анализират данните от изследванията и изготвят задълбочени доклади за резултатите.

Избрани изследователски договори:

 • Готови за училище (2014) и Готови за училище – фаза 2 (2015), по поръчка на Световна банка
 • САБЕР – „Системен подход за по‐добри резултати в образованието — Развитие на работната сила“ (2012-2014) по поръчка на Световна банка
 • BLISS-Bulgarian Longitudinal Inclusive Society Survey (2013-2015) по поръчка на Световна банка
 • Трансфер на данни и обмяна на добри практики между Румъния, България, Испания и Италия, отнасящи се до включването на ромското население (2010-2012)
 • WHO – Повишаване на имунизацията – проучване на програми за ваксиниране/ насърчаване на поведение за доброволна имунизация сред уязвимите общности в България (2012-2013)
 • „Равенството – път към прогрес“ – по Грантово споразумение между МТСП и ЕК, съфинансиран по програма ПРОГРЕС (2010-2011)
 • Провеждане на дългосрочно социологическо изследване върху „Ефектите на икономическата криза върху българските домакинства“(2010-2011) по поръчка на Световна банка.
 • Подпомагане на образователната интеграция и качество в страните от Югоизточна Европа (2009-2010) по поръчка на CEPS, Словения.
 • Провеждане на дългосрочно социологическо изследване върху „Ефектите на икономическата криза върху българските домакинства“ (23/10/2009 – 31/12/2009) по поръчка на УНИЦЕФ България.