Управление на фондове и програми

Институт Отворено общество – София управлява и предоставя безвъзмездни финансови средства от създаването си през 1990 г. и има значителен принос за развитието и консолидирането на българския сектор на гражданското общество. През последните 20 години ИОО-София развива обширен и солиден опит в управлението, включващ експертиза в разработването и изпълнението на подробни процедури за управление на програмния/проектния цикъл, основани на принципите на добро управление и най-добрите практики за отпускане на безвъзмездни средства. От 1994 г. насам дейностите по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на ИОО-София подлежат на отделен специализиран външен одит, осъществен от международно признати одиторски фирми.

Институт Отворено общество – София, заедно с Фондация „Работилница за граждански инициативи“, е Оператор на Програмата за подкрепа на НПО в България, финансирана от ФМ на ЕИП, за периода 2009-2014 г. В рамките на тази програма двете организации в консорциума подкрепят над 450 проекта и инициативи на български НПО и допринасят за капацитета и устойчивостта на сектора на гражданското общество в България. Програмата е определена като една от най-добре управляваните от възложителя – Финансовия механизъм на ЕИП, който е  управляващ орган на всички програми по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Като водеща организация ИОО-София има задълбочен опит и познания относно регламента и регулациите на ЕИП за управление на безвъзмездните средства за НПО. Институтът разработи информационна система за подаване на електронни предложения за безвъзмездни средства с доказана ефективност, високо оценявана от потребителите (97% степен на удовлетвореност, според проучването на оценката). С това консорциумът става първият донор извън държавата, който предоставя и управлява отпусканите системи електронно като с това значително увеличава прозрачността и едновременно намалява бюрократичната тежест за бенефициентите.

По-важни договори за управление на грантови средства: