Изработка на рейтинги и оценки

Освен социологически изследвания по изброените теми, екипът има богат опит и в изготвянето на информационни системи от количествени индикатори, които измерват представянето на изследваните обекти в определен социално-икономически контекст. Примери за това са Рейтинговата система на висшите училища и Индексът на настигането.

Институт е получил редица признания за иновативността и комплексния подход при изработката на сложни инструменти за оценка. Типично за експертите на ИОО-София е комбинирането на голям обем данни от широк набор от източници, дискусии със заинтересовани лица, разработване на система от индикатори и методология за оценка, анализ и изработка на стандартизирани и нестандартизирани класации и др.

Избрани договори:

 • Актуализиране и поддръжка на рейтинговата система за висшите училища в Република България за 2017 г.“ (2017)
 • Актуализиране и поддръжка на рейтинговата система за висшите училища в Република България за 2016 г. (2016)
 • Реализиране на дейности за целите на развитието на рейтинговата система на висшите училища в България за осигуряване на методическо обновяване, извършване на социологически проучвания, обработка и въвеждане на данни, предоставяне на специфично програмно осигуряване, включително и разработването на нови уеб-функционалности на създадената платформа за избор на висше училище, поддръжка и публикуване на рейтинговата система (2013-2015)
 • Анализ на съответствието между предлаганото професионално образование и потребностите на пазара на труда и разработване на модел на единна система за управление на професионалното образование на основата на индикатори и показатели за ефективност, включени в уеб-базирана платформа (2013-2014)
 • Доразвиване и поддръжка на рейтинговата система за висшите училища в Република България (2011-2012)
 • Оценка на гражданското общество в България (т.нар. Индекс на гражданското общество) (2008-2009т.) по международна методология и като местен партньор на CIVICUS и в сътрудничество с UNDP на национално ниво.
 • Рейтингова система за българските университети: “Провеждане на маркетингови проучвания и изработване на уеб базирана платформа за рейтингова система по проект за разработване на рейтинг на висшите училища в Р България“ (2009-2010)

Институт Отворено общество е търсен и изработва оценки за изпълнението и ефекта на мащабни донорски програми и инициативи. Базирайки се на силната си експертиза в комбинирането и прилагането на разнообразни количествени и качествени изследователски методи, Институтът изработва методологии за оценки, насочени към покриване на специфичните нужди на възложителя и до достигане на най-обективна и точна картина на ефекта от направените интервенции.

 • Оценка на въздействието на Програма „Заедно в час“, финансирана то Фондация „Америка за България“ (2018)
 • Оценка на въздействието на инициативата „Училище на бъдещето“ на Фондация „Америка за България“ (2015-2016)
 • Оценка на проект „Разширяване на модела на приемна грижа в България“ на УНИЦЕФ-България (2012)
 • Външна оценка на проект „Политики за здравна грижа в училищата на Министерство на образованието и науката (2007)