Най-важните проблеми пред страната според общественото мнение

За българите корупцията е вторият най-важен проблем след бедността, но гражданите от турски и ромски произход се тревожат най-много за безработицата. Различните етнически групи имат различно виждане за това кои са най-важните проблеми, пред които е изправена страната в момента (данни от пролетта на 2018 г.). Сред анкетираните, които се самоопределят като българи, най-важният обществен проблем е бедността, а безработицата е четвъртият по значимост проблем, посочена от едва 13% сред тях. Безработицата обаче е най-важният проблем в страната според анкетираните, които се самоопределят като роми и като турци. Двойно по-голям дял сред тях определят безработицата като основен проблем пред страната, в сравнение с дела на българите, които мислят така. За анкетираните, които се самоопределят като роми и като турци, безработицата е по-значим проблем в сравнение с бедността.

Корупцията и лошото управление са посочени съответно като вторият и третият най-значим обществен проблем сред анкетираните, които се самоопределят като българи, но за анкетираните роми и турци те са значително по-маловажни.

Най-важните проблеми в страната, според етническата принадлежност на анкетираните. Въпрос: Кой, според Вас, е най-важният проблем, пред който е изправена страната в момента?

Източник: Национално-представително проучване на общественото мнение, осъществено от екип на Институт Отворено общество – София през м. април 2018 г. и финансирано със собствени средства на фондацията. По-важните резултати са обобщени в доклад Демокрация и гражданско участие. Обществените нагласи към демокрацията, върховенството на правото и основните права на човека през 2018 г.