60% от българите не се чувстват представени в Народното събрание

Мнозинството от хората не споделят усещането, че техните интереси са добре представени от депутатите. Проблемът засяга живеещите в градовете в по-голяма степен, отколкото жителите на София и на селата. Около 30% от живеещите в София и 26% от живеещите в селата са съгласни с твърдението, че в Народното събрание има поне един депутат, на когото имат доверие и знаят, че представлява интересите на хора като тях. Делът на съгласните с това твърдение сред жителите на областните градове и на градовете извън София е само 15%, т.е. наполовина спрямо дела на съгласните в София.

Доверие в отделни народни представители според местоживеенето на анкетираните.  Въпрос: Съгласен ли сте със следното твърдение: „В Народното събрание има поне един депутат, на когото имам доверие и знам, че защитава интересите на хора като мен и моето семейство“?

Източник: Национално-представително проучване на общественото мнение, осъществено от екип на Институт Отворено общество – София през м. април 2018 г. и финансирано със собствени средства на фондацията. По-важните резултати са обобщени в доклад Демокрация и гражданско участие. Обществените нагласи към демокрацията, върховенството на правото и основните права на човека през 2018 г.