Хората без образование са най-слабо представени в парламента

Мнозинството от гражданите се чувстват слабо представени в органите на държавна власт: едва един от пет пълнолетни анкетирани е съгласен с твърдението, че в Народното събрание има поне един депутат, на когото има доверие и който представлява неговите интереси. Проблемът засяга обаче в много по-значителна степен нискообразованите граждани: сред тях само 6% са съгласни с твърдението, докато сред хората с висше или полувисше образование почти 30% чувстват интересите си адекватно представени в парламента.

Доверие в отделни народни представители според образованието на анкетираните.  Въпрос: Съгласен ли сте със следното твърдение: „В Народното събрание има поне един депутат, на когото имам доверие и знам, че защитава интересите на хора като мен и моето семейство“?

Източник: Национално-представително проучване на общественото мнение, осъществено от екип на Институт Отворено общество – София през м. април 2018 г. и финансирано със собствени средства на фондацията. По-важните резултати са обобщени в доклад Демокрация и гражданско участие. Обществените нагласи към демокрацията, върховенството на правото и основните права на човека през 2018 г.