Стратегии за многообразие в компаниите и включване на ромите

16.09.2019

Програма „Мост към бизнеса“ подпомага достъпа на млади роми (18-35 години) със завършено минимум средно образование до добри позиции по техните специалности в частния сектор. Програмата предлага и менторска подкрепа за ученици от ромски произход в последните две години на обучение в избрани средни училища за успешно полагане на държавни зрелостни изпити с цел създаване на възможности за продължаване на тяхното образование във висши училища и реализация на позиции, съответстващи на техните квалификации и предпочитания.

Програма „Мост към бизнеса“ работи в тясно сътрудничество с представители на частния бизнес, които имат интерес да наемат на работа квалифицирани младежи от етническите малцинства.

Настоящият доклад обобщава влиянието на „Мост към бизнеса“ върху компаниите, техния интерес или липса на интерес към инициативата, стратегиите им при наемане на хора от малцинствени и/или уязвими групи и свързаните с това предразсъдъци.

Пълен текст на доклада Стратегии за многообразие в компаниите и включване на ромите (на английски език).