Мостът към бизнеса минава през образованието

13.06.2019

Безработицата сред младите роми с висше образование e под 3% и е сравнима с нивото на безработицата сред висшистите в цялата страна (близо 2.5% през 2018 г.[1]) . Рискът от бедност, който засяга всеки пети гражданин на страната практически не съществува за високообразованите роми. Техните доходи са сравними с доходите на висшистите като цяло: средният месечен доход на завършилите бакалавърска степен е 820 лв., докато на завършилите магистърска степен е 1100 лв. Тези данни показват, че придобиването на висше образование от представители на ромската общност ги превръща в интегрална част от квалифицираната работна сила и помага за преодоляването на съществуващите неравенства на пазара на труда.

Делът на висшистите сред ромите обаче е под един процент, докато средно за страната е 28%[2]. Включването на повече младежи от ромски произход във висшето образование може да се повиши чрез серия от мерки за кариерно ориентиране. 30% от младежите със завършено средно образование, които взеха участие в Програма „Мост към бизнеса“ и преминаха през практически обучения за писане на CV, за поведенчески умения по време на интервю за работа или посетиха няколко водещи компании, предоставящи висококвалифицирани работни места, се записаха в университет или заявиха готовност да завършат висше образование. Това е над два пъти повече в сравнение със сходна група младежи от ромски произход, към които не са прилагани подобни мерки.

Това са част от констатациите, които екипът на Програма „Мост към бизнеса“ представя на 13 юни 2019 г. по време на конференцията „Многообразие и включване на пазара на труда. Програмата, която се изпълнява от Институт Отворено общество – София, в партньорство с унгарската Фондация Аутономия и Централноевропейския университет в Будапеща, подпомага достъпа на млади роми (18-35 години) със завършено минимум средно образование и успешно положени държавни зрелостни изпити до позиции за висококвалифициран труд в частния бизнес.

В рамките на Програмата, в която се включиха 121 младежи от ромски произход, бяха организирани 13 обучения и бяха предоставени над 220 услуги за кариерно развитие, в това число за изграждане на конкурентно CV, за идентификация на подходящи обяви за работа, съответстващи на образованието и квалификацията на младежите, както и за подготовка за интервю за работа. В проекта се включиха и над 20 компании от частния бизнес, част от които отвориха своите врати, за да могат младежите да видят за първи път „бизнеса отвътре“.

В резултат от участието си в Програмата мнозинството от участниците са променили в положителна насока уменията и нагласите си: 42% от тях заявяват, че са се научили как да напишат добре автобиография, същият процент от участници са добили по-голяма самоувереност, 38 на сто са натрупали опит в търсене на работа и пак толкова са подобрили комуникативните си умения.

Резултатите от пилотните мерки показват, че програми и инициативи като „Мост към бизнеса“, могат да имат положителен ефект в няколко насоки:

  1. Стимулирането на младите роми със завършено средно образование да продължат своето обучение може частично да компенсира наблюдавания през последните 5 години спад на броя на студентите в българските висшите училища.
  2. Предвид увеличаващия се недостиг на квалифицирани кадри за бизнеса, вливането на нова група от образовани млади хора, която досега е стояла встрани от работните места, изискващи висока квалификация, може да има положителен ефект върху икономиката като цяло.
  3. Увеличаването на висшистите сред младите роми, както и успешната им реализация на пазара на труда потенциално може да доведе до намаляване на част от негативните стереотипи спрямо ромската общност.

Всичко това очертава и серия от потенциални мерки, които могат да бъдат предприети от държавата, бизнеса и висшите училища:

  1. Осигуряване на достъпни форми за кариерно ориентиране, включително за ученици от средни училища, отдалечени от големите градски центрове.
  2. Прилагане на иновативни училищни програми с междупредметни връзки, развиващи базисни умения, свързани изискванията на бъдещия пазар на труда – вкл. предприемачески, комуникационни, езикови и технологични (ИТ) компетентности. Данните от изследванията на Програмата показват, че тъкмо в тези сфери младите роми изпитват най-остри дефицити: 45% от участниците в „Мост към бизнеса“ отчитат като ограничение невладеенето на чужд език, а за близо 30 на сто от тях е проблем липсата на компютърни умения.
  3. Опитът от Мост към бизнеса“ показва, че предлагането на кратки обучения с продължителност 1-2 дни, в които да участват съвместно млади хора със средно и висше образование може да бъде „заразително“ и да стимулира интереса към ученето. Такива форми могат да представляват интерес за висшите училища, които желаят да привличат повече студенти.

Естествен партньор в този процес е бизнесът, констатират изследванията по проекта. Над 20 частни компании станаха партньор на „Мост към бизнеса“, като представители на част от тях или се включиха пряко в обученията на участниците в Програмата, или им предоставиха възможност да направят краткосрочни стажове.

Компаниите, които прилагат успешно политиките на многообразие имат 45% по-голяма вероятност да получат по-висок пазарен дял, а етнически разнообразните компании е с 33% по-вероятно да постигнат финансово превъзходство пред етнически хомогенни компании. Това е малка част от ползите, които екипът на Програмата цитира в разработения наръчник – „Многообразие на работното място – защо и как? – Стъпки за разработване и управление на политика за многообразие и включване“.

В рамките на „Мост към бизнеса“ беше създадена и заработи и платформата Многообразието работи, където заинтересовани страни обменят опит и идеи за насърчаване на многообразието в частния сектор.

„Мост към бизнеса“ разкрива и високия потенциал на образованите роми да допринасят за икономическия растеж не само в частния сектор. Държавните институции и общините могат да създават условия за бизнеса, но и сами да дават пример за насърчаване участието на добре образовани ромски професионалисти в публичния сектор – особено в сектори като образованието, здравеопазването, социалната политика и заетостта.

През 2017 г. „Мост към бизнеса“ беше номиниран за водещ проект (flagship project) от ЕК.


За допълнителна информация:

Димитър Димитров

Мениджър на Програма „Мост към бизнеса“

ddimitrov@osi.bg

както и на страниците на:

„Мост към бизнеса“ – http://bridgetobusiness.eu

„Многообразието работи“ – https://diversitypaysoff.eu/


„Мост към бизнеса – инициатива за подобряване на достъпа на младежи от ромски произход до заетост в частния сектор в България и Унгария“.

Реф. № VS/2016/0236

Проектът се осъществява с подкрепата на Програмата за заетост и социални иновации на Европейския съюз („EaSI“) 2014-2020.


[1] По данни от Рейтинговата система на висшите училища в България, 2018 г., http://rsvu.mon.bg/rsvu3/#MajorsAnalysisPlace:fA..

[2] По данни на НСИ за 2018 г.