Образование

Дейността на Институт Отворено общество – София от самото му създаване в началото на 90-те години на миналия век обхваща целия спектър на предучилищното, училищното и висшето образование.

Достъпът до образование за всички, интеграцията на уязвими групи в образователната системата, демократичното участие на родителите от всички социални групи, провеждането на информиран обществен дебат и експертния принос за формирането на основани на доказателства публични политики в сферата на образованието продължават да бъдат във фокуса на на Института.

Сред темите, които Институт Отворено общество – София разглежда през годините в свои изследвания в сферата на образованието, са родителското участие в училищния живот, развитието на професионалното образование и перспективите, които то дава за бъдещите професионални траектории на младите хора, когнитивните и некогнитивните умения, които са необходими в съвременната икономика, връзката на образованието с пазара на труда и др.

Сред дейностите на Института в сферата на ранното образование се откроява голямо теренно проучване, изпълнено по поръчка на Тръста за социална алтернатива. Проучването беше част от мащабен експеримент, свързан със стимулите за посещаване на детска градина и с влиянието на детската градина върху развитието на децата от уязвими етнически групи.

Институт Отворено общество – София извършва оценки на проекти и програми в сферата на образованието. Сред тях са оценките на програма „Училища на бъдещето“ на Фондация „Америка за България“ и на Програма „Заедно в час“. Целта на провежданите от Института оценки е  да се вникне в дълбочина в цялото многообразие на проблемите в образованието чрез разговори, интервюта, дискусионни групи и наблюдения, както и чрез сложни количествени методи с използване както на налични данни от различни регистри, така на събирана от нас първична информация. Някои от социологическите изследвания, проведени от Института в средни и висши училища, обхващат десетки хиляди ученици и студенти и хиляди учители и университетски преподаватели.

Институт Отворено общество – София има разработена своя програма за обучение на учители, която застъпва теми като работата на педагозите по намаляване на риска от отпадане от училище, сътрудничеството на училищата със социални работници и ромски образователни медиатори, развитието на емпатията, диалогичността и толерантността в училище.

В сферата на средното образование Институт Отворено общество – София се стреми да комбинира строгата проверка на резултатите, базирана на най-добрите изследователски стандарти с изпробването на нови подходи. Пример за това е работата ни с професионални училища в рамките на Програма „Мост към бизнеса“, които обучават ученици от ромски произход с ниски академични постижения.

В сферата на висшето образование Институт Отворено общество – София, задно с няколко партньорски организации, е в основата на създаването на  Рейтинговата система на висшите училища в България. Рейтинговата система е изработена по поръчка на Министерството на образованието и науката и ежегодните й издания допринасят за информирания избор на кандидат-студентите и продължаващия процес на реформи във висшето образование.

Институт Отворено общество – София има многогодишен опит в предоставянето на подкрепа за образователни институции в България, в управлението на стипендиантски и менторски програми, както и в предоставянето на подкрепа за студентски инициативи и студентски иновации. В отговор на глобалната икономическа криза през 2010 година Институтът предостави извънредна финансова помощ на Националната музикалната академия „Проф. Панчо Владигеров“, на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ и на Националната художествената академия с цел облекчаване на първоначалните ефекти от неочакваното ограничаване на публичното финансиране за дейността им в условията на криза.

За контакти:

Боян Захариев

bzahariev@osi.bg