Публикации Програма Образователни политики

Достъп на хора с умствени увреждания до образование и заетост: България (2005)

Анализ на ДОИ за учебното съдържание по български език и литература – част 1 (2007)

Анализ на ДОИ за учебното съдържание по български език и литература – част 2 (2007)

Анализ на ДОИ за учебното съдържание по български език и литература – част 3 (2007)

Анализ на ДОИ за учебното съдържание по история и цивилизация – част 1 (2007)

Анализ на ДОИ за учебното съдържание по история и цивилизация – част 2 (2007)

Анализ на ДОИ за учебното съдържание по история и цивилизация – част 3 (2007)

Анализ на ДОИ за учебното съдържание по история и цивилизация – част 4 (2007)

Мониторинг на ефективността на извънредната целева инвестиция от 130 млн. лв. в българското училищно образование (2008)

Ре­фор­ма във фи­нан­си­ра­не­то на об­ра­зо­ва­ни­е­то в Бъл­га­рия: Преглед на те­ку­щи­те проб­ле­ми (2008)