Гражданско общество

Гражданско общество и гражданско участие е сред основните приоритети на Институт Отворено общество – София. Институтът има дълга традиция в работата за укрепване капацитета на неправителствените организации като легитимен представител на гражданското общество с ясно изразена социална позиция и доказана експертиза за равнопоставено участие в процеса на вземане на решения, както и насърчаване на публични политики на граждански диалог и участие. Осъществяваните през годините дейностите са насочени към укрепване институциите на гражданското общество и изграждане на благоприятна и толерантна среда в България, основана на спазването на правата на човека.

През 2003 г. в ИОО – София е обособена Програма „Гражданско общество“, като до 1996 г. ресурсите в това направление са съсредоточени предимно върху институционалното изграждане и развитие на гражданските организации в България. През следващите години Програмата предоставя ресурс  на конкурсен принцип за подкрепа на нови граждански инициативи, като едновременно с това изпълнява собствени инициативи, като и в двата случая запазва проактивната си роля. От началото на 2001 г. Програма „Гражданско общество“ е част от направление „Обществена сфера и гражданско участие“ на организацията. Програмата фокусира дейността си върху развитието на неправителствените организации в България, проблемите на малцинствата и маргинализирани групи, защитата на човешките права. В края на 2003 г. по инициатива на Институт Отворено общество – София е учреден Български донорски форум (БДФ).

Ключово място сред дейностите на института по темата гражданско общество след 2004 г. има инициативата  „Стратегия за укрепване на устойчивостта на неправителствения сектор в България“, финансирана от Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа, включваща пилотиране на модели на консолидация на неправителствени организации на тематичен принцип (т.нар. фамилии – „социални политики“, „регионално и местно развитие“, „медии“, „екология“). В този период ИОО – София има основна роля за разработването на Етичен кодекс и комуникационна стратегия на гражданския сектор. Програма „Гражданско общество“ има ценен принос за изграждане на благоприятна и толерантна обществена среда и подобряване на комуникацията между донорите и гражданските организации, работещи по решаване на проблемите на малцинствата, в това число като поддържа портала с информация за етническите малцинства в България www.ethnos.bg.

През 2007 г. програмите „Европейска интеграция и регионална стабилност“ и „Гражданско общество“ са обединени в Програма „Европейски политики и гражданско участие“, чиято дейност надгражда постигнатите резултатите и опита по тези две програмни направления. Промяната във фокуса и подходите в дейността отразява новия контекст, свързан с пълноправното членство на България в ЕС и необходимостта от развиване на граждански капацитет за ефективно влияние върху процеса на формиране на политики на европейско ниво през призмата на българския обществен интерес. В периода 2007-2012 г., в сферата на гражданското участие ИОО – София осъществява дейности, насочени към  повишаване на информираността на НПО сектора и на българските граждани за наличните институционални и неформални механизми за участие в процеса на вземане на решения на европейско ниво; използване на ресурсите на гражданското общество за продължаване на реформите в сферите на национална компетентност; апробиране на механизми за гражданско участие с цел оказване на въздействие върху формирането на важни за България европейски политики и формиране и формулиране на информирани български позиции по важни за ЕС въпроси. Програмата комбинира изследователски и аналитични подходи с дейности по застъпничество и мониторинг върху релевантните институции.

Някои от важните инициативи по темата Гражданко общество в периода 2008-2012 г. включват:

 • Провеждане на серия от публични дискусии по значими за България европейски теми, насочени към преоткриване и допринасяне за солидарността в обединена Европа в рамките на План Д на Европейската комисия за демокрация, диалог и дебат.
 • Стимулиране на информирано участие на българския НПО сектор в процеса на вземане на решения на европейско ниво.
 • Провеждане на широк консултативен процес за въвеждането на директивата за аудиовизуалните медийни услуги в българското законодателство.
 • Финансиране на проекти на групи в неравностойно положение и НПО фамилиите в рамките на проект “Овластяване на безвластните”, финансиран от Тръст за гражданско общество в ЦИЕ с цел социалното и икономическо приобщаване на маргинализирани групи (малцинства; самотни родители; възрастни хора; хора с увреждания; деца в риск; хора, живеещи в изолирани и отдалечени населени места и др.)
 • Оценка на гражданското общество в България (т.нар. Индекс на гражданското общество) по международна методология и като местен партньор на CIVICUS и в сътрудничество с UNDP на национално ниво.
 • Проект “Европейски граждански панел – нови демократични инструменти за нови институции” в партньорство с ECAS и партньори от Унгария, Латвия и Германия с подкрепата на Европейската Комисия, ГД “Образование и култура”. В рамките на проекта се проведоха 4 национални граждански панела в България, Германия, Унгария и Латвия на тема: “Кои са най-добрите методи за взаимодействие между ЕС и гражданското общество”.
 • Подкрепа за програмното и организационно развитие на Форум „Гражданско участие“ (ФГУ). След провеждането през 2011 г. на шест регионални форума в районите за планиране за подготовка на гражданските организации за ефективно включване в процеса на програмиране на средствата от ЕС и на регионално планиране за периода 2014-2020, членовете на ФГУ се увеличиха почти двойно и към момента са над 100 организации от цялата страна.
 • Национално обсъждане с над 100 граждани и представители на неправителствени организации от цялата страна на механизмите, чрез които българските граждани могат да участват в процеса на вземане на решения на Европейско ниво и/или да отстояват своите права на европейски граждани – част от проект „Carrousel” по Програма „Европа за гражданите” на Европейската Комисия.
 • През 2012 г. ИОО – София беше определен за Оператор на Програмата за подкрепа на неправителствените организации (НПО) в България в рамките на Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г. Програмата се осъществи от Института въз основа на подписано споразумение с Офиса на Финансовия механизъм в Брюксел, в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ в периода 2012-2017 г. Тя бе на обща стойност от близо 11,8 млн. евро, осигурени от страните донори – Исландия, Лихтенщайн и Норвегия и предостави финансиране за над 454 инициативи на неправителствени организации с цел да се подпомогне развитието на гражданския сектор и приноса му за социалната справедливост, демокрацията и устойчивото развитие на страната.
 • „Участие на българските граждани в процеса на програмиране на средствата от ЕС и регионално планиране за периода 2014-2020 и граждански принос към формирането на европейски политики“. Основната  цел на инициативата бе подпомагане на участието на българските граждани в процеса на програмиране на средствата от ЕС и регионално планиране за периода 2014-2020.
 • „Плурализъм срещу популизъм по време на криза“, с финансовата подкрепа на Кризисния фонд на мрежата от фондации „Отворено общество“. Основната цел бе да се подпомогне формулирането на устойчиви, справедливи и отговорни публични политики, основани на доказателства, по време на криза чрез оказване на подкрепа за професионално и обективно медийно съдържание, създадено в обществена полза и отразяващо различни гледни точки.

През 2017 г. Институт Отворено общество – София, съвместно с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Фондация „Тръст за социална алтернатива“, беше избран за Оператор на Фонд Активни граждани (Active Citizens Fund) в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2012 г. Фонд Активни граждани в България е на обща стойност 15 500 000 евро, предоставени изцяло от страните донори – Исландия, Лихтенщайн  и Норвегия.  Програмата ще функционира до 2024 г. и ще допринася за постигане на общите цели на ФМ на ЕИП и Норвежкия ФМ за намаляване на икономическите и социалните различия и за укрепване двустранните отношения между страните-бенефициенти и страните-донори.

За контакти:

Елица Маркова

emarkova@osi.bg