Църквата, армията и висшите училища с най-високо доверие и най-ниско недоверие през есента на 2021 г.

Институциите и организациите, които се ползват с най-високо доверие и най-ниско недоверие от страна на българските граждани през октомври 2021 година са Българската православна църква, армията и висшите училища. В рамките на национално представително изследване на общественото мнение, проведено в периода 16-23 октомври 2021 година от „Алфа Рисърч“ по проект, финансиран от Институт Отворено общество – София, 61% от анкетираните заявяват, че имат доверие на БПЦ, а недоверие към нея изразяват 20% от анкетираните. Доверие към армията изразяват 58% от анкетираните, а недоверие – 26%. Висшите училища се ползват с доверието на 52% от анкетираните, а недоверие към тях изразяват 30% от запитаните.

С положителен баланс на доверие се ползват още президентът и БНБ (52% доверие срещу 38% недоверие), както и полицията (50% доверие срещу 45% недоверие) и ЕС (47% доверие срещу 41% недоверие).

С най-ниско доверие в месеца преди парламентарните избори и с най-високо недоверие са се ползвали политическите партии (13% доверие срещу 80% недоверие ) и парламентът (10% доверие срещу 83% недоверие).

Цитираните данни са от национално представително изследване на общественото мнение, проведено сред пълнолетното население на страната през периода 16-23 октомври 2021 година по метода на пряко стандартизирано интервю с таблети по домовете на респондентите. Респондентите са подбрани чрез двустепенна стратифицирана извадка по регион и тип населено място с квота  по признаците пол, възраст и образование. Проведени са 1000 ефективни интервюта. Максималната допустима стохастична грешка е ±3.1%. Изследването на терен е проведено от „Алфа Рисърч“ в рамките на проект, финансиран от Институт Отворено общество – София и изпълняван съвместно с Центъра за либерални стратегии. Изследването има по-широк обхват и цели да регистрира актуалните обществени нагласи към демокрацията, върховенството на правото и правата на човека. Предстои публикуване на цялостен доклад, обобщаващ резултатите от изследването.