Мнозинството граждани подкрепят членството на България в Шенген

Мнозинството български граждани изразяват подкрепа за присъединяването на страната към Шенгенското пространство, но с времето подкрепата ерозира и в случай на по-нататъшно отлагане на членството има риск тя да бъде загубена.

В рамките на национално представително проучване на общественото мнение, проведено на терен в периода 6-16 юни 2022 година по проект на Институт „Отворено общество – София“, над 42% от анкетираните заявяват подкрепа за членството на България Шенген, против са под 34%, а други 24% не могат да преценят или не дават отговор на въпроса. Сред изразилите мнение по въпроса близо 56% са за членството, а 44% са против.

Най-силна подкрепа присъединяването на България към зоната без граничен контрол между страните членки намира сред симпатизантите на Демократична България (93%), Продължаваме промяната (63%) и ГЕРБ (60%), както и сред жителите на София и хората с висше образование (58%). Подкрепящите членството представляват най-голям дял сред всички възрастови групи, като този дял е най-силно изразен сред хората в активна възраст между 31 и 40 година (50%), както и сред тези във възрастовите групи между 41 и 60 години (44-45%). Най-голям дял на противниците на Шенген се наблюдава сред живеещите в селата (38%), хората с основно образовани (36%), безработните (42%), както и сред симпатизантите на БСП (58%) и Възраждане (50%).

С времето обществената подкрепа за членството на България в Шенгенското пространство намалява. Серия от изследвания на общественото мнение, провеждани от Институт „Отворено общество – София“ в предходни години показват, че най-висока подкрепа за присъединяване на страната към Шенген е имало през 2011 година (67%), след което подкрепата постепенно спада. На този фон евентуалното по-нататъшно отлагане на членството създава риск да бъде загубено съществуващото мнозинството в подкрепа на тази интеграционна политика. 

 

Цитираните данни за 2022 година са от национално представително изследване на общественото мнение, проведено сред пълнолетното население на страната през периода 6-16 юни 2022 година по метода на пряко стандартизирано интервю с таблети по домовете на респондентите. Респондентите са подбрани чрез двустепенна стратифицирана извадка по регион и тип населено място с квота  по признаците пол, възраст и образование. Проведени са 1000 ефективни интервюта. Максималната стохастична грешка при 95% гаранционна вероятност и при 50-процентен дял е ±3,1%. Проучването на терен е проведено от „Алфа Рисърч“ в рамките на проект, финансиран и осъществяван от Институт Отворено общество – София. Въпросът е зададен в рамките на по-мащабно изследване за обществените нагласи към демокрацията, върховенството на правото и човешките права, анализ и обобщение на данните от което може да намерите тук: https://osis.bg/?p=4224

Цитираните данни за предходни години са от национално представителни изследвания на общественото мнение, проведени и финансирани от Институт „Отворено общество – София“ през 2011, 2014 и 2018 година. Изследванията са осъществени сред представителни извадки от пълнолетното население на страната по метода интервю лице в лице по стандартизирана анкетна карта. Анкетираните са подбрани чрез вероятностни двустепенни гнездови извадки, които са стратифицирани по административни региони и по тип на населеното място. Максималната стохастична грешка е ± 2,9%.