Бедността, корупцията и лошото управление са най-важните проблеми пред България

Мнозинството граждани определят бедността, корупцията и лошото управление като най-важните проблеми, пред които е изправена България. В рамките на национално представително изследване на общественото мнение, проведено в периода 16-23 октомври 2021 година от „Алфа Рисърч“ в рамките на проект, финансиран от Институт Отворено общество – София, 28% от анкетираните определят бедността като най-важен проблем в страната, според 23% най-важният проблем е корупцията, а според 20% – лошото управление. На фона на продължаващата здравна криза, свързана с разпространението на COVID-19, близо 11% от запитаните определят некачественото здравеопазване като проблем №1 пред страната. Според 8% най-важният проблем в България е свързан с безработицата, според 3% това е некачественото образование, а под 2% определят като такъв проблем престъпността.

Делът на анкетираните, които определят корупцията като най-важен проблем в България нараства значително през последните години – от  15% през 2015 година и 16% през 2018 година до 23% през настоящата година. Делът на определящите лошото управление като основен проблем на практика се удвоява през последните 6 години – от 10% през 2015 година и 14% през 2018 година до 20% през октомври 2021 година. Наблюдава се съществено увеличаване и на дела на анкетираните, които определят некачественото здравеопазване като най-важен проблем в страната – съответно от 2% през 2015 година и 4% през 2018 година до близо 11% през октомври 2021 година.  

Въпреки че най-много анкетирани продължават да определят бедността като основен проблем пред страната, техният дял намалява през годините – съответно от 36% през 2015 година и 32% през 2018 година до 28% в момента. Намалява и делът на хората, които смятат, че основният проблем в България е безработицата – от 32% през 2015 година и 18% през 2018 година до 8% през октомври 2021 година. 

Симпатизантите на основните политически сили (тези, които според повечето социологически проучвания прескачат бариерата от 4% за влизане в парламента) определят по различен начин основните проблеми пред страната. Корупцията се определя като проблем №1 пред страната от най-голям дял сред симпатизантите на „Демократична България“ (39%), „Продължаваме промяната“ (35%) и ИТН (28%), както и сред хората, които не са решили как ще гласуват на предстоящите избори (32%). Корупцията е вторият най-често споменаван като най-важен проблем в страната (след бедността) сред привържениците на БСП (25%) и като трети най-често споменаван проблем (след бедността и безработицата) сред симпатизантите на ДПС (16%). В същото време едва 8% от симпатизантите на ГЕРБ-СДС определят корупцията като най-важен проблем пред страната. Най-голям дял от привържениците на ГЕРБ определят лошото управление (32%) като най-важен проблем, следват бедността (22%), некачественото здравеопазване (15%) и безработицата (10%). За хората, които заявяват, че няма да гласуват, трите основни проблема в страната са бедността (40%), корупцията (18%) и лошото управление (14%).

Цитираните данни са от национално представително изследване на общественото мнение, проведено сред пълнолетното население на страната през периода 16-23 октомври 2021 година по метода на пряко стандартизирано интервю с таблети по домовете на респондентите. Респондентите са подбрани чрез двустепенна стратифицирана извадка по регион и тип населено място с квота  по признаците пол, възраст и образование. Проведени са 1000 ефективни интервюта. Максимално допустимо стандартно отклонение на национално ниво при 95% гаранционна вероятност: +/-1.58% при 50-процентен дял. Изследването на терен е проведено от „Алфа Рисърч“ в рамките на проект финансиран от Институт Отворено общество – София и изпълняван съвместно с Центъра за либерални стратегии. Изследването има поширок обхват и цели да регистрира актуалните обществени нагласи към демокрацията, върховенството на правото и правата на човека. Предстои публикуване на цялостен доклад, обобщаващ резултатите от изследването.

Институт Отворено обществоСофия периодично провежда подобни изследвания, за да следи тенденциите в обществените нагласи към ключовите ценности, залегнали в основата на Конституцията на РБ и на ЕС. Това е четвъртото подобно изследване. Предходните изследвания по темата бяха проведени през 2015, 2016 и 2018 година. Последното публикувано цялостно изследване по темата – това от 2018 година – може да бъде намерено тук: https://osis.bg/?p=3261