Демокрация и гражданско участие. Обществени нагласи през 2018 г.

13.06.2019

Демокрацията в България се ползва със значителна обществена подкрепа: най-голям дял от гражданите (45%) са съгласни, че демокрацията е най-добрата форма на управление за страната, а преобладаващата част от анкетираните посочват само демократични държави като примери за добро управление. Германия, Великобритания и Швейцария формират трайно челната тройка на чуждите държави, които според гражданите могат да служат като модел за реформа на българските институции.

Това е един от основните резултати от национално представително изследване, осъществено от Институт Отворено общество – София през пролетта на 2018 година и публикувани в доклад „Демокрация и гражданско участие. Обществените нагласи към демокрацията, върховенството на правото и основните права на човека през 2018 г.“. Изследването се провежда за трети път и проследява тенденциите в обществените нагласи към три от основните ценности на Европейския съюз: демокрация, върховенство на правото и защита на човешките права.

Подкрепата на гражданите за демокрацията обаче постепенно ерозира в сравнение с резултатите от предишните изследвания: през 2018 г. делът на съгласните с твърдението, че демокрацията е най-добрата форма за държавно управление за България намалява със 7% спрямо 2015 г. Освен това сред анкетираните трайно доминират отрицателните оценки за ефективността на правителството при разрешаване на основните национални проблеми, ниското доверие в институциите и убедеността, че политическият и административният елит се формират с връзки, а не по заслуги.

През 2018 г. изследването регистрира слаба степен на гражданско участие в управлението – огромната част от анкетираните не членуват в никакви организации, само 4% членуват в политически партии, а само 2% – в профсъюзи. Между 2002 и 2018 г. обаче в това отношение има положителна тенденция, макар и много слабо изразена: членството в клубове нараства, все повече хора са склонни да се обръщат към институциите, за да търсят решение на проблемите си и да протестират в случай на лошо управление.

Бяха  тествани обществените нагласи към три от ценностите на ЕС (демокрация, върховенство на правото и основни човешки права) и от гледна точка на гражданите защитата на основните граждански права продължава да изглежда като най-голямото достижение на демократичния преход в България. Значителен дял от анкетираните са уверени, че могат спокойно да упражняват гражданските си права, и не се страхуват от репресии от страна на правоохранителните органи. Сред работещите обаче се забелязва известна уязвимост – всеки пети смята, че може да загуби работата си, ако участва в протест или ако критикува публично правителството.

Най-остро изразено усещане за криза има по отношение на състоянието на върховенството на правото в България: основната разлика между демократичните и тоталитарните правителства е, че първите носят политическа и съдебна отговорност за своите действия, а вторите – не. У нас обаче само 26% от анкетираните са съгласни, че националното правителство действа в рамките на закона, а обществената оценка за качеството на законодателството е крайно ниска: едва 22% от хората смятат, че законите в страната са справедливи, едва 14% – че законите са ясни и разбираеми, и едва 8% – че законите се прилагат еднакво за всички.

През 2018 г. се регистрира криза на общественото доверие в телевизиите и вестниците като фактори за по-отговорно управление: телевизията губи позиция като медия, на която хората се доверяват, когато имат нужда от информация за положението в страната. Мнозинството от хората възприемат пресата като свободна да критикуват правителството, но не смятат, че вестниците или телевизиите ще съобщят истината по случая, ако висш държавен служител е замесен в престъпление. Без надеждна информация за работата на правителството обаче гражданите не могат да участват в процеса на вземане на решения за държавното управление.

Пълен текст на доклада Демокрация и гражданско участие. Обществените нагласи към демокрацията, върховенството на правото и основните права на човека през 2018 г.

В цитирания тук доклад „Демокрация и гражданско участие. Обществените нагласи към демокрацията, върховенството на правото и основните права на човека през 2018 година“ са използвани данни от национално представително проучване на общественото мнение, проведено през април 2018 година. Проучването е осъществено от екип на Институт Отворено общество – София и е финансирано със собствени средства на фондацията. От планирани 1200 интервюта са реализирани 1174. Максималната допустима грешка е ± 2,9%. Всички проучвания са проведени по стандартизирана анкетна карта по метода интервю „лице в лице“. Респондентите са подбрани сред пълнолетните граждани на страната чрез вероятностна и двустепенна гнездова извадка, която е стратифицирана по административни области (NUTS III)  и тип населено място (град/село). В доклада са използвани данни и от предходни изследвания, осъществени по същия метод през 2015 и 2016 година.