Доверие в медиите

Онлайн медиите и телевизията са основен източник на информация за положението в страната за преобладаващото мнозинство от българските граждани. Радиото и вестниците са основен информационен източник за относително малка група хора. Това показват данните от изследване, проведено през юли 2023 година по инициатива на Институт Отворено общество – София.

Най-голям дял от анкетираните – 52%, заявяват, че се доверяват основно на телевизията, когато имат нужда от информация за положението в страната. На информационни сайтове в интернет се доверяват 19% от анкетираните, а на Фейсбук и други социални медии – 14%. На радиото и вестниците основно се доверяват около 1% от запитаните. Около 10% от анкетираните заявяват, че нямат доверие на никоя медия, а около 2% не могат да преценят.

 

Телевизията е главният източник на информация за хората над 60 години, където 78% я посочват като основен източник на информация. С намаляването на възрастовата група намалява и доверието в телевизиите с дял от 55% в групата 45-59 години, 32% при 30-44 годишните и 22% при най-младите 18-29 години при средно 52% за страната. Обратно, използването на информационни сайтове и социални мрежи е най-високо при най-младите (18-29 години) – със съответно 29% и 31%, като намалява с повишаването на възрастовата група.

 

В сравнение с 2022 г., хората с доверие в телевизиите нараства с 10% – от 42% през миналата година до 52% през 2023 г., но със

7% намалява делът на запитаните, които се доверяват на информационни сайтове в интернет от 26% през 2022 г. до 19% тази година. Използването на Фейсбук и други социални медии като основен източник на информация нараства с 8%, като през 2022 г. близо 6% от запитаните посочват този отговор, а през 2023 г. те вече са 14% от респондентите. Делът на доверилите се на радио и вестниците като източник намалява.

 

Повече информация и пълен текст на анализа за доверието в медиите може да намерите тук.

За изследването:

Цитираните данни са от национално представително изследване на общественото мнение, проведено сред пълнолетното население на страната през периода 9-17 юли 2023 година по метода на пряко стандартизирано интервю „лице в лице“. Респондентите са подбрани чрез двустепенна стратифицирана извадка по регион и тип населено място с квота по признаците пол и възраст. Проведени са 1003 ефективни интервюта. Максималната стохастична грешка при 95% гаранционна вероятност и при 50-процентен дял е ±3,1%.

Изследването е проведено на терен от агенция „Тренд“ по поръчка на Фондация „Институт Отворено общество – София“ с подкрепата на Фонд Активни граждани България. Средствата за Фонд Активни граждани са предоставени от Исландия, Норвегия и Лихтенщайн в рамките на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021. Изказаните мнения са на авторите и не отразяват непременно мнението на Оператора на Фонд Активни граждани или на Финансовия механизъм на ЕИП.