Сред клиентите на правна помощ у нас има множество лица в уязвимо положение

31.01.2018

Огромната част от обвиняемите в системата за правна помощ у нас са мъже на възраст под 29 години; половината са безработни; половината са вече осъждани поне веднъж; 10% са непълнолетни; 16% не говорят български език, 11% са чужденци, а всеки пети е с наложена мярка за неотклонение задържане под стража. Сред обвиняемите вероятно има значителен дял неграмотни, дори и сред тези, които имат формално завършен някакъв етап от училищно образование. Тези данни очертават редица групи на уязвими обвиняеми сред подзащитните в системата за правна помощ, които трябва да бъдат обект на специална закрила според европейското и националното законодателство, респективно работата с тях поставя специфични изисквания към професионалната квалификация на защитниците.

Това показват резултатите от представително проучване на платените от Националното бюро за правна помощ през 2015 г. отчети за предоставена правна помощ в досъдебната фаза на наказателните производства. Изследването е проведено от екип на Правна програма на Институт Отворено общество – София в рамките на Работен пакет 2 по проект „Подобряване на достъпа до правна помощ в досъдебната фаза на наказателните производства в България“. Проектът се изпълнява в периода 1 август 2016 – 31 януари 2018 г. в партньорство между Националното бюро за правна помощ и Институт Отворено общество – София, с участието на Борда за правна помощ на Холандия като асоцииран партньор.

Пълен текст на изследването Оценка на достъпа до правна помощ в досъдебната фаза на наказателните производства в България през 2015 г.

Проектът е финансиран по Програма „Правосъдие“ 2014–2020 г. на Европейския съюз и сред неговите основни задачи е да съдейства за правилното приложение и мониторинг на Директива 2013/48/ЕС от 22 октомври 2013 г. относно правото на достъп до адвокат в наказателното производство и в производството по европейска заповед за арест и относно правото на уведомяване на трето лице при задържане и на осъществяване на връзка с трети лица и консулски органи през периода на задържане, на Директива 2016/1919/ЕС от 26 октомври 2016 г. относно правната помощ за заподозрени и обвиняеми в рамките на наказателното производство и за искани за предаване лица в рамките на производства по европейска заповед за арест, както и на Препоръка на Европейската комисия 2013/С378/03 от 27 ноември 2013 г. относно правото на правна помощ за заподозрените или обвиняемите в наказателното производство и на Препоръка на Европейката комисия 2013/С378/02 от 27 ноември 2013 г. относно процесуалните гаранции за уязвимите лица, които са заподозрени или обвиняеми в наказателното производство.