Върховенство на правото

Институт Отворено общество – София насърчава защитата на правата на човека и върховенството на правото. Институтът работи за подобряването на достъпа до правосъдие за уязвими социални групи, утвърждаване на независимостта на съда и демократичния контрол над правораздавателните и правоохранителните органи.

Основната дейност на Института в тези области се осъществява чрез неговата Правна програма, която след 2006 г. специализира в извършаването на сравнително-правни и емпирични правни изследвания, гражданско наблюдение над дейността на институциите, оценка на ефективността от прилагането на новоприети законодателни промени и представяне и адаптиране на успешни практики за модернизиране на правосъдието. Програмата периодично регистрира и оценява промените в обществените нагласи по отношение на основните демократични ценности – демокрацията, върховенството на правото и основните права на човека, както и промените в обществени възприятия спрямо речта на омразата.

Правната програма има установени трайни партньорски връзки с широка мрежа от неправителствени организации в страната, както и с редица институции на национално ниво.

От 1999 г. Институт Отворено общество – София обособява своя отделна Правна програма, която се развива в резултат на сътрудничество с Института за конституционна и  правна политика (COLPI). Първоначална цел на Правна програма е да съдейства за успешната интеграция на страната в Европейския съюз чрез укрепване на капацитета на гражданските организации за защита правата на човека, участие в процеса на модернизиране на наказателното производство и прилагане на Правото на ЕС.

До 2006 г. Правна програма на Института осигурява финансова подкрепа на редица български неправителствени организации, които изпълняват проекти за повишаване на квалификацията на магистратите, модернизиране на наказателно-правната система, защита на основните права на човека и осигуряване на достъп до правосъдие за лица в неравностойно положение. През този период Правната програма разработва и осъществява проекти, които съдействат за подобряване на националната правна рамка за предоставяне на правна помощ, за въвеждане на пробацията като алтернатива на наказанието лишаване от свобода, за популяризиране на модела полицията в близост до обществото като инструмент за подобряване на прозрачността и отчетността в МВР.

За контакти:

Десислава Велкова

dvelkova@osi.bg