Публикации Правна програма

Мониторинг на процеса на присъединяване към Европейския съюз. Независимост на съдебната власт. Доклад за България (2001)

Обществени представи за организираната престъпност – Публикации в „Политики“, месечно електронно издание на Институт Отворено общество София, посветени на проблемите на организираната престъпност (2005)

Висшият съдебен съвет като гарант за независимостта на съдебната система – 15 години по-късно (2006)

Гражданско наблюдение в районните полицейски управления в София (2006)

Докладът „Гражданско наблюдение в съдилищата по дела, свързани с домашно насилие” (2007)

Национален по проект „Гражданско наблюдение в полицията” за периода юни- август 2007 г. (2007)

Ефективност на глобите. Оценка на административно-наказателните процедури за налагане и събиране на глоби и имуществени санкции (2008)

Национален доклад по проект „Гражданско наблюдение в полицията” за периода юни 2007 г.- август 2008 г. (2008)

Поощряване на отчетността, независимостта и ефективността на прокурорската институция (2008)

Брошура „Права на задържания“ (2009)

Гражданско наблюдение в полицията 2007-2008 г. (2009)

Изследване на правните проблеми в България по метода на justiciable events (2009)

Оценка на изпълнението на стратегията за реформа на съдебната система в България 2003 – 2008 година (2009)

Цената на правосъдието в България – Оценка на динамиката и ефективността на обществените разходи за правосъдие и ред 1998 – 2008 година (2009)

Какво (не) знаем за отнемането на имущество, придобито от престъпна дейност (2010)

Какво (не) знаем за МВР (2010)

Тенденции в трансграничната миграция на работна сила и свободното движение на хора – ефекти за България (2010)

Анализ на случаите на полицейско насилие в медийни публикации от периода 2004 – 2010 година (2011)

Българската трудова миграция: има ли смисъл от ограничения в ЕС? (2011)

Междинен национален доклад по проект “Гражданско наблюдение в полицията” за периода август-декември 2010 г. (2011)

Окончателен национален доклад по проект „Гражданско наблюдение в полицията” за периода август 2010 г. – май 2011 г. (2011)

Оценка на приложението на Закона за правната помощ 2007 – 2011 г. (2011)

Правни стандарти и способи за административна и съдебна защита на правата на ползвателите на здравни услуги (2011)

Цената на правосъдието в България – оценка на обществените разходи за правосъдие и вътрешен ред 2009–2010 година (2011)

Доклад „Гражданско наблюдение в Специалните домове за временно настаняване на чужденци на МВР за периода януари–юни 2011 г.“ (2012)

Пет години Механизъм за сътрудничество и проверка – време за размисъл (2012)

Конституционен съд. Юриспруденция 1997–2006 (2013)

Обществени нагласи спрямо езика на омразата в България (2013)

Позиция на Институт Отворено общество София относно проект за Правилник за организацията и дейността на 42-то Народно събрание (2013)

За ролята на правосъдието в ЕС – Материали от европейска конференция (2014)

Какво (не) знаем за председателите на върховните съдилища в държавите членки на Европейския съюз (2014)

Обществени нагласи спрямо езика на омразата в България (2014)

Демокрация и гражданско участие. Обществените нагласи към демокрацията, върховенството на правото и основните права на човека през 2015 г. (2015)

Демокрация и гражданско участие. Обществените нагласи към демокрацията, върховенството на правото и основните права на човека през 2016 г. (2016)

Обществени нагласи спрямо езика на омразата в България (2016)

Гаранции за достъпа до и качеството на правната помощ, предоставяна в досъдебната фаза на наказателните производства в избрани държави – членки на Европейския съюз (2017)