Проекти Правна програма

Висшият съдебен съвет като гарант на независимостта на съдебната система – 15 години по-късно

Граждански конвент за промени в българската Конституция

Достъп до правосъдие: Пилотно въвеждане на модела „Бюро за правна помощ“

Достъп до правосъдие: Публикуване на сборник

Изследване на достъпа до правна помощ в България – 2004

Конкурс „Ефективна защита на правата на човека“

Механизъм за предоставяне на правна помощ от дежурни адвокати

Мониторинг на съдебната практика на Върховния касационен съд

Оценка на правните клиники към юридическите факултети

Поощряване отчетността, ефективността и независимостта на прокурорската институция

Проект „Гражданско наблюдение в полицията“

Разработване на стандарти за правни клиники в българските юридически факултети

Създаване на мрежа от НПО с капацитет в областта на модела „Полиция в близост до обществото“