Гаранции за ефективен достъп до правна помощ в досъдебната фаза на наказателните производства

07.06.2017

Докладът обобщава резултатите от сравнителноправно проучване, осъществено от екип на Правна програма на Институт Отворено общество – София в рамките на Работен пакет 1 по проект „Подобряване на достъпа до правна помощ в досъдебната фаза на наказателните производства в България“. Проектът се изпълнява в периода 1 август 2016 – 31 януари 2018 г. в партньорство между Националното бюро за правна помощ и Институт Отворено общество – София, с участието на Борда за правна помощ на Холандия като асоцииран партньор.

Проектът е финансиран по Програма „Правосъдие 2014–2020 г.“ на Европейския съюз и сред неговите основни задачи са да съдейства за правилното приложение и мониторинг на Директива 2013/48/ЕС от 22 октомври 2013 г. относно правото на достъп до адвокат в наказателното производство и в производството по европейска заповед за арест и относно правото на уведомяване на трето лице при задържане и на осъществяване на връзка с трети лица и консулски органи през периода на задържане, на Директива 2016/1919/ЕС от 26 октомври 2016 г. относно правната помощ за заподозрени и обвиняеми в рамките на наказателното производство и за искани за предаване лица в рамките на производства по европейска заповед за арест, както и на Препоръка на Европейската комисия 2013/С 378/03 от 27 ноември 2013 г. относно правото на правна помощ за заподозрените или обвиняемите в наказателното производство и Препоръка на Европейската комисия 2013/С 378/02 от 27 ноември 2013 г. относно процесуалните гаранции за уязвимите лица, които са заподозрени или обвиняеми в наказателно производство.

Пълен текст на доклада „Гаранции за ефективен достъп до правна помощ в досъдебната фаза на наказателните производства – сравнително-правна перспектива“.