Стандарти за качество в работата на адвокатите в досъдебната фаза на наказателните производства

11.01.2018

На 11-ти януари 2018 г. в Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“, с участието на 20 адвокати и други юристи, беше проведена заключителната кръгла маса по проект „Подобряване на достъпа до правна помощ в досъдебната фаза на наказателните производства в България“. Проектът е финансиран от Програма Правосъдие (2014 – 2020 г.) на Европейския съюз. Събитието беше организирано от Националното бюро за правна помощ и Институт Отворено общество – София, които са и партньори при изпълнението на проекта. Целта на кръглата маса беше да представи пред професионалните среди резултатите от количествено изследване на достъпа до правосъдие в досъдебната фаза на наказателните производства и проект за стандарти за качество в работата на адвокатите, които бяха подготвени в резултат на изпълнението на проекта. В работата на кръглата маса взе участие г-н Питър ван ден Бигелар, бивш изпълнителен директор на Холандския борд за правна помощ, който представи подробно критериите за подбор и професионално обучение на адвокатите от системата за правна помощ по наказателни дела в Холандия.

При откриване на кръглата маса заместник министърът на правосъдието Евгени Стоянов заяви: „Министерството на правосъдието разглежда въпроса за правилното транспониране и прилагане у нас на директивите на ЕС (за достъпа до адвокат и за правната помощ – б.м.) във връзка с основните принципи на Закона за правната помощ, според които предоставяната у нас правна помощ трябва да е ефективна и тя трябва да се предоставя така, че да осигурява равен достъп на българските граждани до правосъдие. …През последните няколко години Министерството на правосъдието се ангажира активно с укрепване на капацитета на Националното бюро за правна помощ в посока разширяване кръга от лица, които имат достъп до системата за правна помощ и подобряване на качеството на предоставяната правна помощ“.

Д-р Иванка Иванова, ръководител на проекта, представи резултатите от количествено изследване на достъпа до правна помощ в досъдебната фаза на наказателните производства в България през 2015 г. Изследването показва, че въпреки значителното намаление в общия брой постъпващи в съда наказателни дела през последните години, предоставената правна помощ засяга максимум една трета от досъдебните производства и има значителен хоризонт за растеж. За първи път в страната изследването съдържа данни за демографския профил на потребителите на правна помощ, сред които се открояват редица групи в уязвимо положение  – има значителен дял неграмотни, 10% от клиентите са непълнолетни, 16% от клиентите не говорят български език, 11% са чужденци, а всеки пети е с наложена мярка за неотклонение задържане под стража. Осигуряването на правото на защита при такива случаи поставя специфични и по-високи изискванията към подготовката и квалификацията на адвокатите от системата за правна помощ, както и засилена роля на Националното бюро за правна помощ и местните адвокатски съвети при подбора, обучението и контрола върху качеството на работа на адвокатите.

Проектът за стандарти за качество в работата на адвокатите в досъдебната фаза на наказателните производства беше представен от г-жа Елена Чернева – Маркова, председател на Националното бюро за правна помощ и адв. Златка Стефанова, адвокат от Софийската адвокатска колегия и експерт по проекта.

Текст на проекта Стандарти за качество в работата на адвокатите в досъдебната фаза на наказателните производства