Подкрепа за достъп на младежите от уязвими групи до висше образование

07.11.2019

На 12-то заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., проведено на 20 ноември 2019 г. в Пловдив, бяха одобрени Индикативната годишна работна програма и комуникационен план за 2020 г.

В приветствието си към участниците зам.-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева открои сред най-важните резултати от програмата изпълнението на проекти, насочени към интеграцията на уязвими групи като „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“.

Представителят на Институт Отворено общество – София Илко Йорданов, експерт в Програма „Управление и публични политики“, взе участие в обсъждането на операциите, включени в работната програма за 2020 г., които се отнасят в най-голяма степен до образователната интеграция на децата и учениците. В изказването си той подчерта, че е необходимо Комитетът за наблюдение и Управляващият орган да разгледат възможността за увеличаване на планираните средства по процедурата за насърчаване включването на уязвими групи във висшето образование. Според експертните оценки на Институт Отворено общество – София едва около половината младежи от кохортата на зрелостниците през 2018 г. стават студенти, ако се вземат предвид и приетите да следват в чужбина. Тези данни показват, че има много нуждаещи от подкрепа гимназисти за осъществяване на успешен преход към висшето образование и това налага увеличаване на мащаба и финансирането на операцията.

В коментар за предложеното финансиране на ученически практики, Йорданов отбеляза, че според анализите на Института по Програма „Мост към бизнеса“ в много компании са налице предразсъдъци към уязвими групи и към училищата, в които те учат. Голяма част от бизнеса има склонност по-скоро да се съобразява с негативните обществени нагласи към определени уязвими групи, отколкото да им противодейства. Тези нагласи поставят сериозни предизвикателства пред директорите на професионални гимназии при създаването на трайни партньорства с фирмите. Ето защо в планираните дейности за практики в реална работна среда за гимназисти следва да се предвиди ефективна комуникационна кампания за популяризиране на сътрудничеството между професионалните училища и бизнеса.

Изпълнителният директор на управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ Кирил Гератлиев благодари за направените предложения и обяви, че те ще бъдат детайлно обсъдени в извънредно заседание на комитета през пролетта. Той докладва пред участниците в заседанието, че към 31 октомври 2019 г. обявените процедури по програмата са на стойност над 1,2 млрд. лв. или около 95% от бюджета й, а договорените средства надхвърлят 1 млрд. лв. но разплатените средства са едва около 1/3 (400 млн. лв., а сретифицираните – под 1/5.