Несигурните жилища в Европа – в търсене на иновативни научно-изследователски решения

08.11.2019

В края на месец октомври Институт Отворено общество – София постави началото на участието си в нова партньорска инициатива с представители на академични и изследователски институции от 7 страни-членки на ЕС.

В рамките на проекта „PusH – Несигурно жилище в Европа“, финансиран по Програма Еразъм +, предстои да се събира и обсъжда информация за този бързо разрастващ се общоевропейски феномен и да я споделя за преподаване и разпространение в партньорските институции, както и в по-широки академични и изследователски кръгове и с политици. Липсата на достойно, достъпно жилище и появата на неформални, незаконни или опасни жилища във всички държави-членки на ЕС представлява заплаха за социалното включване и затруднява мобилността на гражданите на съюза и интеграцията на граждани на трети страни. Досега обаче въпросът не се разглежда систематично в учебните програми във висшите училища в Европа. PusH търси решение на свързаните с това предизвикателствата, като обединява седем партньорски институции от стари и нови държави-членки на ЕС.

Академичните организации-партньори не са ангажирани само с преподаване на студенти и научни изследвания. Те работят активно, за да отговорят на различни обществени потребности, насърчават съвместното създаване на знания по академичните дисциплини и преодоляват пропастта между научно-изследователската дейност и практико-приложните решения.

Консорциумът включва университети, подготвящи в студенти в различни академични степени и форми (Дърам, Утрехт, Венеция и Леуфана), Дунавско-Кремския университет като доставчик на продължаващо образование за работещи професионалисти, както и две партньорски организации от България и Унгария като страни, където неформалното и несигурното жилище са феномен с дългогодишна история. Центърът за икономически и регионални изследвания на Унгарската академия на науките (CERS HAS) в Будапеща и Институт Отворено общество – София имат утвърдена репутация на организации, работещи за осигуряване на научни доказателства и формиране на предложения за политики относно несигурните жилища. Двете организации ще допринесат за улесняване на обмена на информация със заинтересованите страни и съвместното създаване на знания за несигурните жилища в консорциума PusH и извън неговите рамки.

В резултат от дейностите по проекта PusH предстои да се разработят четири тома от учебници по междусекторни въпроси, свързани с несигурните жилищни условия, които ще се използват за преподаване в рамките на партньорските институции. Те ще бъдат публикувани с отворен достъп както за студенти, така и за преподаватели. Всеки том ще бъде предоставен под формата на подходящ за електронно обучение модул, за да се достигне до по-широка аудитория от студенти, преподаватели и други професионалисти, които могат да го популяризират. Всички публикации ще бъдат представени на отделни информационни събития, за да бъдат споделени и обсъдени с асоциирани партньори като местни власти, политици, базирани в общностите и неправителствени организации. Освен това PusH ще организира две летни училища за студенти и преподаватели от партньорските институции. Освен да изследва причините и предизвикателствата, свързани с несигурните жилища, първото лятно училище в България ще позволи на студентите и преподавателите да научат от първа ръка за ситуацията с неформалните жилища в ромски общности. Второто лятно училище в Италия ще черпи от опита на университета във Венеция и създадените от него мрежи в областта на бежанската миграция и интеграция, като насърчава студентите и преподавателите да общуват с местни практикуващи специалисти.

Стратегическото партньорство по PusH има за цел да събере богат международен опит в областта на несигурната жилищна среда, миграцията и градското развитие в Европа, за да създаде достъпни и вдъхновяващи ресурси за студенти и професионалисти в цяла Европа и да насърчи широкото разбиране на несигурните жилища като неотложен политически въпрос на нашето време.

Създаването на този документ е финансирано от програма „Еразъм + “ на Европейския съюз по грант № 2019-1-DE01-KA203-004986.

Нито Европейската комисия, нито националната агенция DAAD, финансираща проекта, са отговорни за съдържанието и не носят отговорност за загуби или щети, причинени в резултат от използването на този документ.