Европейски политики

Фондация „Институт Отворено общество – София“ провежда изследвания и дейности, които допринасят за задълбочаване на европейската интеграция, повишаване на обществената осведоменост и насърчаване на гражданското участие при формирането и прилагането на общи европейски политики в съответствие с принципите на отвореното общество, включително чрез експертен принос и мониторинг върху процесите на сближаване в ЕС.

Институтът се стреми да предоставя независим поглед върху важните аспекти на развитието на европейския проект, както от гледна точка на България и другите страни членки, така и на ЕС като цяло. Основна цел на ИОО-София, от една страна, е принос към по-информирано участие на страните и гражданите на ЕС в разбирането на общи проблеми и във вземането на общи европейски решения, а от друга страна – по-голяма информираност как решения, проблеми и процеси на европейско равнище ще повлияят на страните и обществата в Европа. Това включва по-пълноценно използване на потенциала на членството в ЕС за развитието на страните-членки, повишаване на доверието на гражданите в институциите и ролята им при вземането на решения по европейски въпроси. Това на свой ред допринася за превръщането на ЕС в по-силен и значим фактор в решаването на общи предизвикателства.

Подходът на ИОО-София по темата „Европейски политики“ подчертава ролята на независимите анализи, основани на факти и данни, като база за по-нататъшен информиран дебат и препоръки, като същевременно се отчитат ползи и недостатъци и се очертават предизвикателствата пред Европа с възможностите за промяна. Изследвания, допитвания на общественото мнение, изследователски доклади, кратки анализи и други публикации за широката общественост, организиране и участие в събития са сред основните дейности на института в тази област.

Резултатите от изследванията и другите дейности е насочена към вземащите решения в политиката, бизнеса, администрацията, медиите, академични и независими експерти и гражданите, които се интересуват от темата. Работата по темата „Европейски политики“ се осъществява в широка мрежа от експерти и изследователски центрове в България, Европа и по света и в партньорство с неправителствени организации, държавни и международни институции.

Проблемите, които темата „Европейски политики“ покрива, са важните дебати, процеси и политики в ЕС, страните-членки с фокус върху страните от ЦИЕ, страните-кандидатки, съседи и партньори на Европа на световната сцена. Вътрешните и външни предизвикателствата пред Европейския съюз се разглеждат през призмата на техните политически, икономически и социални аспекти.

Темата „Европейски политики“ се реализира и чрез отделни фокусирани инициативи, които дават възможност за по-задълбочен и навременен подход, като някои от тях са станали отличителни за тематичната област.

„Инициативата за европейски политики“ (EuPI), бе създадена през 2008 г., за да подпомогне новите страни-членки на ЕС от Централна и Източна Европа за по-ефективно членство в ЕС, включително чрез интернет страница на английски език за международната публика. В рамките на тази инициатива бяха проведени стравнителни изследвания на десетте нови страни членки за ефектите на Еврозоната, формирането на позиции и участие в ключови европейски политики (енергетика, миграция, външна и отбранителна политика, разширяване, др.), недовършените задачи на разширяването (национални политики в образование, здравеопазване, земеделие, регионално развитие и др.).

„Индекс на настигането“, който се издава без прекъсване от 2011 г., изследва процесите на сближаване и раздалечаване в Европа и настигането на новите страни-членки на ЕС на старите страни-членки в областта на икономиката, демокрацията, качеството на живот и доброто управление.

Поредицата „10 години в ЕС” е посветена на важни ефекти от членството на България в ЕС от 2007 г. насам, като миграция и демографски въпроси, ползи от членството като роуминг услуги, обществено мнение и др.

През 2017 г., бе издаден „Индекс на медийната грамотност“ за Европа, като отговор на феномена „пост-истина“ и свързаните с него политически, социални и медийни аспекти.

За контакт:

Марин Лесенски

mlessenski@osi.bg