Публикации Програма Европейски политики

Независимост на съдебната власт, Мониторингов доклад (2001)

Интеграционният проект на следващото десетилетие: Европейската политика за сигурност и отбрана, ГЕПИ (2002)

Предварителна оценка на регламентите в България. Досегашни практики и възможни решения в процеса на европейска интеграция, ГЕПИ (2002)

Свободното движение на хора според европейските изисквания и българските предста- ви, ГЕПИ (2002)

„Войната срещу тероризма“ и европейската интеграция, ГЕПИ (2003)

Предварителна оценка на въздействието на законодателството, ГЕПИ (2003)

Развитие на европейската имиграционна политика, ГЕПИ (2003)

Европейските дебати на 2003: Външнополитически и институционални аспекти, ГЕПИ (2004)

Европейските фондове и България: структура на взаимоотношенията, изисквания за бъдещето, стопанско значение и потенциал, ГЕПИ (2004)

Предприсъединителни финансови инструменти на ЕС, Ръководство (2004)

Разширяването и бъдещето на Европейския съюз, ГЕПИ (2004)

Хората с увреждания и нейните „невидими“ граждани, ГЕПИ (2004)

Дневният ред на политическите партии и дневният ред на обществото в процеса на европейска интеграция, ГЕПИ (2005)

Европейският съюз – сбъднати мечти или разочарование?, ГЕПИ (2005)

Медиен гид по Договора за присъединяване на България и Румъния към Европейския съюз (2005)

Права на хора с умствени увреждания . Достъп до образование и заетост – Доклад от мониторинг (2005)

Телевизията в Европа: законодателна рамка, практики и независимост – Мониторингов доклад (2005)

Анализ на въздействието на възможните сценарии за членство на България в ЕС, предвидени в Договора за присъединяване, ГЕПИ (2006)

Граждански доклад за готовността на България за пълноправно членство в Европейския съюз от 1 януари 2007 г. (2006)

Дългият път на Турция за присъединяване към Европейския съюз – факти и предизвикателства, ГЕПИ (2006)

Ефекти от присъединяването на Турция към ЕС върху общия пазар и страните от Югоизточна Европа, ГЕПИ (2006)

Междинен граждански доклад за изпълнение на ангажиментите в критичните области от подготовката на България за членство в Европейския съюз (2006)

Окончателен граждански доклад за изпълнение на ангажиментите в критичните области от подготовката на България за членство в Европейския съюз (2006)

Как гласът ни да бъде чут в ЕС: Наръчник за НПО (2007)

Моите нови права след 1 януари 2007 – информационна брошура (2007)

Одит на силата в отношенията между ЕС и Русия (2007)

Състояние на новите страни членки две години след присъединяването към ЕС – рискове и предизвикателства. Икономическа сфера (2007)

Състояние на новите страни членки две години след присъединяването към ЕС – рискове и предизвикателства. Правосъдие и вътрешен ред (2007)

Състояние на новите страни членки две години след присъединяването към ЕС – рискове и предизвикателства. Социална сфера (2007)

Състояние на новите страни членки две години след присъединяването към ЕС – рискове и предизвикателства. Усвояване на средствата от ЕС (2007)

Анализ и описание на успешни модели за участие на НПО от новите страни членки в процеса на вземане на решения на европейско ниво (2008)

Възможности за гражданско участие във формирането на политиките на Европейския съюз (2008)

Доклад по проект “Преоткриване и допринасяне за солидарността в обединена Европа” в рамките на План Д на Европейската комисия за Демокрация, Диалог и Дебат (2008)

Доклад „Преглед на готовността на Република България за присъединяване към Шенгенското пространство“ (2008)

Справочник „Европейски платформи от неправителствени организации, работещи в областта на правата на човека“ (2008)

Справочник „Европейски платформи от екологични неправителствени организации“ (2008)

Справочник „Европейски платформи от неправителствени организации за развитие“ (2008)

Справочник “ Европейски платформи от неправителствени организации в областта на изкуството и културата“ (2008)

Справочник „Европейски платформи от социални неправителствени организации“ (2008)

Телевизията в Европа: Последващи доклади, България (2008)

Шенген: Ефекти за България. Анализ на вътрешнополитическите, регионалните и икономическите ефекти от предстоящото присъединяване на България към Шенгенското пространство (2008)

Доклад за напредъка на България в подготовката за присъединяване към Шенгенското пространство (2010)

Пътеводител за гражданско участие в решаването на европейски въпроси (2010)

Гражданското общество в България: гражданска активност без участие (Индекс на гражданското общество 2008–2010) (2011)

Новите лица на гражданското общество (2011)

Предизвикателствата пред новото програмиране на фондовете на ЕС в България за периода след 2013 г. на база анализ на опита от периода 2007–2013 г. (2011)