Проекти Програма Европейски политики

Анализ и оценка на програмирането на първия за България планов период 2007 – 2013

Граждански мониторинг за присъединяването на България към ЕС

Граждански мониторинг на напредъка на България и Румъния в подготовката за присъединяване към Шенгенското пространство

Група за европейски прогнози и изследвания (ГЕПИ)

Две години след присъединяването към ЕС – рискове и предизвикателства пред новите държави членки

Дистанционно обучение на държавната администрация по предприсъединителни фондове на ЕС

Европейски граждански панел. Нови демократични инструменти за нови институции

Европейски и неевропейски алтернативи пред Турция в процеса на евроинтеграцията

Етичен кодекс на българския НПО сектор

Индекс на гражданското общество

Конференция „Българското участие в процеса на вземане на решения в ЕС след 01.01.2007“

Овластяване на безвластните

Платформа за електронно обучение openonline.org

Подобряване на обществения образ на НПО

Присъединяването на България към Шенгенското пространство

Солидарността в обединена Европа – преоткриване и допринасяне

Стратегия за укрепване на устойчивостта на неправителствения сектор в България

Техническа помощ по програмата „ФАР Трансгранично сътрудничество България-Турция“

Участие на българския неправителствен сектор в процеса на вземане на решения на европейско ниво