10 години в ЕС: Тенденции в българската миграция

19.10.2017

Общият брой на хората, родени в България и живеещи в чужбина, е около 1.1 милиона души, по данни от статистиката в приемащите страни. От тях между 600 и 700 хиляди са заминали по икономически причини. Напусналите България живеят основно в страни от Европейския съюз, Турция и САЩ. Това сочи анализ на тенденциите в българската миграция, изготвен от Институт Отворено общество – София. Анализът се базира на съпоставка на данни от НСИ, Евростат, ООН и статистика от преброяванията на населението в България и приемащите страни.

За целия период от 1985 до 2016 година населението на България е намаляло с 1.85 милиона души, по данни на НСИ. Според националната статистика повече от половината (над 52%) от намалението се дължи на отрицателен естествен прираст (разликата между раждаемост и смъртност), докато близо 48% се дължи на нетната миграция.

През последните три десетилетия най-много хора са напуснали страната в края на 80-те години (заради принудителното изселване на българските турци) и през кризисните 90-те години на миналия век, но оттогава нетната миграция значително намалява. Между 1985 и 1992 г. населението намалява изцяло заради външна миграция, докато в следващите периоди преобладаваща роля има отрицателният естествен прираст. Делът на нетната миграция в спада на населението намалява до 39% за периода между 1992 г. и 2001 г., 31% за периода между 2001 г. и 2011 г. и под 10% за периода от 2011 г. насам.

Най-голям брой хора напускат България когато има визови ограничения, когато страната е в негативния списък на Шенген, както и при значителни трудности в трудовата миграция. Членството на България в ЕС осигурява безвизово пътуване до около 150 страни в света и свободен достъп до трудовия пазар на ЕС. Въпреки това, след началото на членството в ЕС не се наблюдава увеличение на напускащите страната, а по-скоро легализация на вече напусналите.

През последните четири години в България са се завърнали около 35 хиляди българи от чужбина, според НСИ. Това е началото на процес на обратна миграция и завръщане в България. Според авторите на анализа – Георги Ангелов (старши икономист) и Марин Лесенски (директор на Програма Европейски политики) – темпът на завръщане би могъл да се увеличи при наличие на висок икономически растеж, растяща заетост, намаляване на разликата в доходите и стандарта на живот между България и страните от Западна Европа. Вече има подобни примери в нови страни членки като Естония, където за втора поредна година нетната миграция е отрицателна, т.е. повече хора се заселват в страната, отколкото я напускат.

Пълен текст на анализа 10 години в ЕС: Тенденции в българската миграция.