Публикации Програма Публични политики

Брошура за приходите и разходите на Столичния общински съвет (1) (2005)

Брошура за приходите и разходите на Столичния общински съвет (2) (2005)

Граждански мониторинг върху дейността на Столичния общински съвет 2004 – 2005 (2005)

Бюджетен процес и бюджетна прозрачност. Състояние и препоръки (2006)

Проект на закон за управление на етажната собственост (2006)

Анализ на ДОИ за учебното съдържание по български език и литература – част 1 (2007)

Анализ на ДОИ за учебното съдържание по български език и литература – част 2 (2007)

Анализ на ДОИ за учебното съдържание по български език и литература – част 3 (2007)

Анализ на ДОИ за учебното съдържание по история и цивилизация – част 1 (2007)

Анализ на ДОИ за учебното съдържание по история и цивилизация – част 2 (2007)

Анализ на ДОИ за учебното съдържание по история и цивилизация – част 3 (2007)

Анализ на ДОИ за учебното съдържание по история и цивилизация – част 4 (2007)

Ефекти от членството в ЕС върху държавния бюджет на България за 2007 г. (2007)

Мониторинг на ефективността на извънредната целева инвестиция от 130 млн. лв. в българското училищно образование (2008)

Не­фор­мал­ни пла­ща­ния в сис­те­ма­та на здра­ве­о­паз­ва­не­то (2008)

Приватизация на болниците – възможност и предизвикателство (2008)

Ре­фор­ма във фи­нан­си­ра­не­то на об­ра­зо­ва­ни­е­то в Бъл­га­рия: прег­лед на те­ку­щи­те проб­ле­ми (2008)

Здравнонеосигурените и здрав­но­то оси­гу­ря­ва­не в Бъл­га­рия (2009)

Социални дистанции и етнически стереотипи за малцинствата в България­ (2009)

Изграждане на алтернатива. Успешни модели за повишаване на качеството на образование в малките населени места (2010)

Анализ на приходи и разходи по клинични пътеки в областна многопрофилна болница (2011)

Здравна политика, основана на доказателства (2011)

Малцинствата във фокуса на толерантното патриотично възпитание (2011)

Общественият сектор ще осигури ключовите предимства за икономическото развитие през следващите десетилетия (Изказване на Боян Захариев, директор на Програма Управление и публични политики в Институт “Отворено общество” – София, пред форума “Визия, цели и приоритети: България 2020”, организиран от Министъра по управление на средствата от ЕС, 23 юни 2011) (2011)

По следите на европейските пари (2011)

Проучване на родителското участие в училищния живот в България (2011)

Преглед на добри практики с интервенции за ромско включване (2012)

Ромите в пенсионната система и системата за социално подпомагане (2012)

Оползотворяване на частни необитавани жилища за увеличаване на социалния наемен фонд в България (2014)

Оценка на включването на ромите на пазара на труда чрез общи и специфични за целевата група мерки и програми за заетост, финансирани от ЕС (2014)

Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз за ромското включване (2014)

Обществено мнение и социални нагласи в България през април 2015 г. (2015)