Публикации Програма Обществено здравеопазване

Здравните проблеми на ромите – същност, следствия и пътища за тяхното преодоляване (2002)

Хосписите в България и в Европейския съюз (2003)

Достъп на хора с умствени увреждания до образование и заетост: България (2005)

Не­фор­мал­ни пла­ща­ния в сис­те­ма­та на здра­ве­о­паз­ва­не­то (2008)

Приватизация на болниците. Възможност и предизвикателство (2008)

Здравнонеосигурените и здрав­но­то оси­гу­ря­ва­не в Бъл­га­рия (2009)

Здравна политика, основана на доказателства (2011)