Стратегия

Целите на Институт Отворено общество – София са: демократизация на обществения живот в България; разширяване и гарантиране на гражданските свободи; укрепване на институциите на гражданския сектор; европейска интеграция и регионално сътрудничество на България.

За постигане на своите цели Институтът разработва програми и осъществява дейност. Стратегията на Института за периода 2024-2025 година предвижда той да работи по следните приоритети и програми:

Приоритети:

Добро управление

Върховенство на правото и права на човека

Европейски политики

Гражданско участие

Програми:

Управление и публични политики

Правна програма

Програма Рома

Европейски политики

Обществен дебат

Активни граждани

Приоритет Добро управление  

Програма Управление и публични политики     

Чрез програма Управление и публични политики Институтът ще работи за насърчаване на основано на доказателства гражданско участие при формулирането и наблюдението на публичните политики и за информиран публичен дебат в сферите на образованието, социалната интеграция и икономическото развитие.

 

Приоритет Върховенство на правото и човешки права

Правна програма

Чрез Правна програма институтът ще насърчава усилията за практическо приложение на общите европейски принципи за върховенство на правото и защита на основните права.

Програма Рома

Програма Рома ще работи за насърчаване на равноправната интеграция на ромите в българското общество с акцент върху образователната интеграция и включването в пазара на труда, както и за информиран обществен дебат и преодоляване на съществуващите стереотипи.

Приоритет Европейски политики

Програма Европейски политики

 Програма Европейски политики ще работи за повишаване на обществената осведоменост за процесите на интеграция в Европейския съюз и за информирано гражданско участие в процесите на формулиране и оценка на общите европейски политики и процеси.

 

Приоритет Гражданско участие

Програма Обществен дебат

Програмата ще се стреми към създаване на предпоставки за информиран обществен дебат в подкрепа на демократичните ценности, толерантността в обществото и възможностите за информирано гражданско участие.

Активни граждани

В рамките на тази програма основен приоритет на Института е успешно изпълнение на Active Citizens Fund в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП)[1].

Фондация „Институт Отворено общество – София“ в партньорство с фондация „Работилница за граждански инициативи“ и фондация „Тръст за социална алтернатива“ е избрана за оператор на Active Citizens Fund в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП).

Целта на Active Citizens Fund е „Укрепнало гражданско общество и активно гражданство и овластени уязвими групи“.

Програмата цели да подкрепи дългосрочната устойчивост и капацитета на гражданския сектор, както и неговата роля в насърчаване на демократичното участие, активното гражданство и човешките права.

Active Citizens Fund ще се осъществява чрез организиране, обявяване и провеждане на конкурси за предоставяне на подкрепа за граждански инициативи, както и чрез оперативно изпълнение на проекти.

Дейност

Институтът осъществява самостоятелно или в партньорство с други организации: икономически и социални изследвания; управление на фондове и програми за подкрепа на гражданското общество; обучения и обществени обсъждания; други оперативни проекти и дейности, допринасящи за постигане на неговите цели.

Правила за осъществяване на общественополезна дейност на Фондация “Институт Отворено общество” – София


[1] ФМ на ЕИП е финансиран от страните донори Исландия, Лихтенщайн и Норвегия в 15 страни-членки на ЕС в Централна и Източна Европа и балтийските държави. Програма „Active Citizens Fund“ е създадена като част от приоритетния сектор „Култура, гражданско общество и основни права и свободи“, един от петте приоритетни сектора, договорени между донорите и Европейския съюз. Програмата ще допринася за постигане на общите цели на ФМ на ЕИП за намаляване на икономическите и социалните различия и за укрепване двустранните отношения между страните-бенефициенти и страните-донори.