Проекти Програма Публични политики

Анализ, оценка и политика на децентрализация на местно равнище

Влияние на децентрализацията върху усвояването на европейските структурни фондове

Втора международна конференция „Модел Обединени нации“ – sofimun ’ 2009

Въвеждане на методите за организационно съвършенство за повишаване на капацитета на общинството управление

Децата на София – политики за благосъстоянието на децата в Столична общинa

Достъп до ресурси за развитие на общини в упадък

Европейски граждани за бъдещето на Европа – консултации

Застъпничество за открит местен бюджетен процес

Здравнонеосигурените в България

Изграждане на алтернатива – подкрепа за качеството на образование в малките населени места

Инерция или развитие: анализ на ефикасността на публичните разходи за култура

Малцинствата във фокуса на толерантното патриотично възпитание

Местни условия за правене на бизнес 2011

Млади идеи за Европа

Мониторинг върху дейността на Столичния общински съвет (СОС) и публичен регистър на сделките с общинска собственост

Мониторинг на качеството на образование в столичните гимназии

Мониторинг на реформата за децентрализация на държавното управление в България

Наблюдение върху икономиката и държавния бюджет (Macro Watch и Budget Watch)

Наблюдение на публични бюджети

Oбучения за усвояване на средствата от Структурните фондове на ЕС

Он-лайн услуги по ДДС: анализ на разходи и ползи

Оценка ефективността на държавния бюджетен процес и икономическите последствия от него

Повишаване на конкурентоспособността на българската икономика

Повишаване на прозрачността в процеса на вземане на решения в Столична община

Предпроектни проучвания (Feasibility Studies)

Промяна в пограничните райони след влизането на България в ЕС

Публично-частни партньорства

Работни тетрадки за анализ на образователни политики – „Отпадащите роми“

Развиване на ефективен парламентарен диалог с НПО по въпросите на хората в неравностойно положение

Разработване на проект за закон за траурната и погребална дейност

Разработване на серия от документи за разработване на политики за образователната реформа

Ролята на общините в процеса на усвояване на средства по програми на ЕС

Съвместни издания с научно-методическите списания на МОМН

Създаване на методика за оценка на публичните услуги, предоставяни от общинската администрация

Създаване на уеб-базирана система за информационно осигуряване

Управление на етажната собственост

Участие на родителите в училищното образование

Център за общински политики